STED 2021. U KATEGORIJI MEĐUNARODNIH SKUPOVA U SRBIJI

Matični naučni odbor za biotehnologiju i poljoprivredu potvrdio je međunarodni karakter X konferencije STED 2021. (X International Conference on Social and Technological Development STED 2021)

Članovi Matičnog naučnog odbora za biotehnologiju i poljoprivredu, na svojoj 51. redovnoj sjednici, održanoj 23. 9. 2021. godine, a na osnovu zahtjeva sa Naučnog instituta za prehrambene tehnologije, Novi Sad i u skladu s Pravilnikom o sticanju istraživačkih naučnih zvanja („Službeni glasnik RS”, broj 159/20), (poglavlje Zbornici naučnih skupova), potvrdili su da „X međunarodna konferencija STED 2021“ (X International Conference on Social and Technological Development, STED 2021“) održana od 3. do 6. juna 2021. u Trebinju, ima karakter međunarodnog naučnog skupa kategorije: M31, M32, M33 i M34.

Podsjećamo da je STED 2021. organizovana u saradnji sa nekoliko međunarodnih visokoobrazovnih i naučno-stručnih organizacija i da već godinama okuplja eminentne naučnike iz više od 10 različitih zemalja Evrope.

Prema Pravilniku o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja “Službeni glasnik RS”, broj 159 od 30. decembra 2020. godine, koji je donijelo Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u poglavlju Zbornici međunarodnih naučnih skupova (M30), navedene kategorije označavaju:
M31 – Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u cjelini (neophodno pozivno pismo)
M32 – Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvodu
M33 – Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u cjelini
M34 – Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu

Ova kategorizacija naučnog skupa STED 2021. je potvrda kvaliteta našeg rada i zalaganja organizatora, partnera i učesnika u STED 2021, koji su rezultirali ovakvim ishodom. Ponosimo se našom Konferencijom i zahvaljujemo svima koji su bili uključeni u njenu organizaciju ili su na drugačiji način doprinijeli njenom međunarodnom statusu.

STED 2021

IZVOD IZ PRAVILNIKA
Zbornici naučnih skupova (M30, M60)

Međunarodnim naučnim skupom smatra se skup koji organizuje međunarodni naučni odbor, naučno udruženje ili naučna institucija, koji ima međunarodnu selekciju i recenziju priloženih radova i na kome se radovi saopštavaju i publikuju na jednom od svetskih jezika, ili jezika međunarodne naučne komunikacije u datoj oblasti nauke.
Uslov da skup dobije status međunarodnog naučnog skupa jeste da u naučnom odboru ima članove iz najmanje pet zemalja i najmanje deset učesnika iz inostranstva sa radovima. Ovaj kriterijum odnosi se kako na skupove u zemlji, tako i na skupove u inostranstvu. Status naučnog skupa određuje odgovarajući matični odbor, na osnovu kompetencija i reprezentativnosti inostranih članova naučnog odbora skupa i učesnika na skupu. U slučaju nacionalnih disciplina, zavisno od njihove zastupljenosti u inostranstvu, pri kategorizaciji skupa matični naučni odbori mogu odrediti i primeniti drugačije kriterijume.

Nacionalnim naučnim skupom smatra se skup koji organizuje nacionalni naučni komitet, naučno udruženje ili naučna institucija. Organizacioni i programski odbor skupa mora u svom sastavu imati eminentne stručnjake/istraživače iz naučne oblasti kojoj je skup posvećen.

Broj učesnika naučnog skupa, odnosno na njemu podnetih saopštenja, ne može biti manji od deset.
Zbornik saopštenja sa naučnog skupa je publikacija koju izdaje organizator skupa samostalno ili u saradnji sa nekim izdavačem ili časopisom, a u kojoj se objavljuju prilozi saopšteni na skupu, u celini (zbornici saopštenja) ili sažeti, odnosno u izvodu (zbornici rezimea, apstrakta).

Pri procenjivanju da li je prilog objavljen u celini ili u izvodu, osim karaktera publikacije naznačenog na njenoj naslovnoj strani (zbornik radova naučnog skupa, engl. Proceedings, ili zbornik rezimea naučnog skupa, engl. Abstracts), uzima se u obzir i obim priloga. Svi prilozi kraći od tri autorske strane biće vrednovani kao radovi u izvodu bez obzira na karakter publikacije.

Pri procenjivanju da li je prilog objavljen u celini ili u izvodu, osim karaktera publikacije naznačenog na njenoj naslovnoj strani (zbornik radova naučnog skupa, engl. Proceedings, ili zbornik rezimea naučnog skupa, engl. Abstracts), uzima se u obzir i obim priloga. Svi prilozi kraći od tri autorske strane biće vrednovani kao radovi u izvodu bez obzira na karakter publikacije.

Autorstvo, odnosno koautorstvo određuje se na isti način kao za radove u časopisima.

Predavanje po pozivu se priznaje samo jednom autoru (ako to nije nedvosmisleno drugačije formulisano u samom pozivu).

Kategorizaciju ove vrste publikacija vrše nadležni matični naučni odbori, kojima se na uvid podnose fotokopije rada, naslovne strane i sadržaja zbornika.
Kategorizaciju ove vrste publikacija vrše nadležni matični naučni odbori, kojima se na uvid podnose fotokopije rada, naslovne strane i sadržaja zbornika.

Izvor: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/prilog2.html&doctype=reg&x-filename=true&regactid=431484

Leave a Reply