Alumni organizacija okuplja svršene studente PIM univerziteta. Članovi Alumni organizacije su naši najbolji ambasadori u zemlji i inostranstvu, u svijetu prakse i mjestu gdje rade naši diplomirani studenti.

Kroz alumni organizaciju obezbjeđujemo dugoročan kontakt sa svršenim studentima PIM univerziteta, pratimo razvoj njihove karijere i zajedno sa njima radimo na izradi i realizaciji programa stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja.

Članom Alumni organizacije studenata PIM univerziteta postaje se završetkom nekog od studijskih programa na PIM univerzitetu i popunjavanjem Obrazca za prijem u članstvo Alumni organizacije studenata PIM univerziteta.

Ciljevi Alumni organizacije studenata PIM univerziteta su:

  • uspostavljanje i održavanje veze između svršenih studenata i Univerziteta i nakon završetka njihovog studija;
  • uspostavljanje međusobne saradnje između samih svršenih studenata koji su svoje znanje sticali na PIM univerzitetu;
  • savjetodavna podrška od strane svršenih studenata unapređenju rada Univerziteta i provođenja efikasnijeg naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu;
  • povezivanje PIM univerziteta i poslovne zajednice;
  • uspostavljanje saradnje sa drugim Alumni organizacijama iz zemlje i regiona.

Redovnim članom ALUMNI organizacije PIM univerziteta može se postati dobrovoljno slanjem Zahtjeva za prijem u Alumni organizaciju PIM univerziteta (Obrazac za prijem u članstvo Alumni organizacije) na e-mail adresu: alumni©univerzitetpim.com čime se prihvataju ciljevi, prava i obaveze Alumni organizacije PIM Univerziteta utvrđenih pravnim aktima.

Članovi Alumni organizacije PIM univerziteta mogu postati samo studenti koji su završili jedan od nivoa studija na PIM univerziteta koje organizuje Univerzitet.