SASTANAK EKSPERTSKE RADNE GRUPE

U okviru projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH 23.10.2021. godine, u Istočnom Novom Sarajevu, održan je sastanak ekspertske radne grupe. Sastanak je održan s ciljem uspostavljanja i pripreme radne grupe za pregovaračke sesije sa institucijama koje su mapirane Studijom o institucionalnom kršenju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Ekspertsku radnu grupu čine prof. dr Dženeta Omerdić – Pravni fakultet u Tuzli, prof. dr Elmedin Muratbegović – Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, prof. dr Enes Osmančević – Filozofski fakultet u Tuzli, Marko Divković – Udruženje BH novinara, prof. dr Sead Turčalo – Fakultet političkih nauka u Sarajevu, doc. dr Goran Amidžić – Fakultet bezbjednosnih nauka u Banjoj Luci, prof. dr Dijana Gupta – Atlantsko vijeće u BiH, Aleksandar Miladinović – Internacionalni centar za kriminalistička i kriminološka istraživanja i vještačenja, Dejan Lučka – Banjalučki centar za ljudska prava, prof. dr Aleksandar Ivanović – Pravni fakultet u Istočnom Novom Sarajevu, Adnan Muratović – Unija studenata Federacije Bosne i Hercegovine / Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Filip Novaković – predstavnik studentskih organizacija iz Republike Srpske.

Tokom sastanka ekspertska radna grupa se bavila pojedinačnim kršenjem prava građana u BiH (slobode mišljenja i informisanja, slobode mirnog okupljanja i urduživanja i slobode kretanja) s ciljem adekvatnog pristupa svakoj od mapiranih bezbjednosnih institucija koje su identifikovane kao prekršioci navedenih ljudskih prava.

Na sastanku je konstatovano da su mapirani brojni uznemirujući slučajevi kršenja ljudskih prava građana; da je u BiH na sceni totalitarna praksa vršenja javne funkcije; da ne postoji adekvatna reakcija na kršenje nekog od ljudskih prava; da ne postoji jasna praksa koja je usaglašena i dosljedna u postupanju bezbjednosnih i pravosudnih institucija kojima se ograničavaju zagarantovana ljudska prava; da je izostala adekvatna reakcija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, i sl.

U okviru definisanih zagovaračkih ciljeva napravljen je plan rada ekspertske radne grupe koja će raditi na izradi prijedloga, preporuka i konkretnih rješenja koji će biti adresirani mapiranim institucijama, uključujući akademsku zajednicu, nevladine i studentske organizacije, te medije u cilju bržeg i efikasnijeg unapređenja položaja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

THE MEETING OF EXPERT WORKING GROUP

Within the project “Contribution of the Academic Community to the Protection of Human Rights in BiH”, the meeting of the expert working group took place in East New Sarajevo, on October 23, 2021. The meeting was held with the aim of establishing and preparing a working group for negotiation sessions with institutions mapped by the Study on Mapping Institutional Violations of Human Rights in Bosnia and Herzegovina.

The meeting was held by an expert working group consisting of PhD Dženeta Omerdić – Faculty of Law in Tuzla, PhD Elmedin Muratbegović – Faculty of Criminalistics, Criminology and Security Studies in Sarajevo, PhD Enes Osmančević – Faculty of Philosophy in Tuzla, Marko Divković – Association of BH Journalists, PhD Sead Turčalo – Faculty of Political Sciences in Sarajevo, PhD Goran Amidžić – Faculty of Security Studies in Banja Luka, PhD Dijana Gupta – Atlantic Council in BiH, Aleksandar Miladinović – International Center of Criminological Research and Expertise, Dejan Lučka – Banjaluka Center for Human Rights, PhD Aleksandar Ivanović – Faculty of Law in East New Sarajevo, Adnan Muratović – The Student Union of the Federation of Bosnia and Herzegovina / Faculty of Law, University of Sarajevo and Filip Novaković – representative of student organizations from the Republic of Srpska.

During the meeting, the expert working group dealt with individual violations of the rights of citizens in BiH (freedom of opinion and information, freedom of peaceful assembly and association and freedom of movement) in order to adequately access each of the mapped security institutions identified as violators of these human rights.

It was stated that numerous disturbing cases of violation of human rights of citizens have been mapped; that in BiH there is a totalitarian practice of performing public function; that there is no adequate reaction to violations of human rights; that there is no clear practice that is harmonized and consistent in the actions of security and judicial institutions that restrict guaranteed human rights; that there is no adequate reaction of the ombudsman for Human Rights in Bosnia and Herzegovina, etc.

Throughout the defined advocacy goals, a work plan of the expert working group has been made, which will work on drafting proposals, recommendations and concrete solutions that will be addressed to mapped institutions, including academic community, non-governmental organizations and student organizations as well as the media, in order to improve the position of human rights in Bosnia and Herzegovina faster and more efficiently.

Leave a Reply