ODRŽANA KONFERENCIJA ,,STANJE LJUDSKIH PRAVA U BIH”

MEĐUNARODNA NAUČNOSTRUČNA KONFERENCIJA ,,STANJE LJUDSKIH PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI”

Dana 20.05.2022. godine u hotelu “ibis Styles Sarajevo” u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment i Asocijacije za demokratske inicijative, a uz finansijsku podršku Evropske komisije, održana je međunarodna naučno-stručna konferencija ,,Stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini”

Konferencija je imala za cilj da kroz dijalog predstavnika organizacija civilnog društva i institucija, a uz podršku akademske zajednice, sa ekspertskog aspekta da ocjenu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, kao i da se predstave i analiziraju primjeri loše i dobre prakse o pitanju politike zaštite ljudskih prava iz drugih zemalja, te praksa Evropskog suda za ljudska prava.

Predstavljanje radova na konferenciji se odvijalo u tri tematske cjeline: pravo na slobodu kretanja, pravo na slobodu mišljenja i izražavanja i pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja. Na konferenciji je učešće uzelo oko 60 predstavnika organa vlasti, akademskih zajednica i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, kao i 14 izlagača, odnosno naučnika, praktičara i studenata koji se bave ljudskim pravima. Predstavljeni su radovi domaćih autora, autora iz zemalja iz okruženja kao i Skandinavije. 

U okviru prvog panela koji je za temu imao pravo na slobodu kretanja ukazano je na krešenja ovog prava u doba pandemije COVID-19, kao i na problem ostvarenja ovog prava osoba sa posebnim potrebama i migranata. Posebna pažnja je posvećena odsustvu adekvatne prekršajno-pravne i krivično-pravne zaštite prava na slobodu kretanja u Bosni i Hercegovini, kao i pitanju ograničenja slobode kretanja zbog izraženog mišljenja koje je šokirajuće i uvredljivo, a kojim se želi pokrenuti diskusija o pitanjima koja su od javnog interesa.

U sklopu drugog panela konferencije adresirana su pitanja loših formulacija prekršajno-pravnih i krivično-pravnih odredaba domaćeg zakonodavstva kojima se guši sloboda govora, odnosno koje služe ili mogu da posluže za progon onih koji javno iznose kritički nastrojene stavove i mišljenja uperena prema političarima i nosiocima javnih funkcija. U vezi sa ovim, razmatrano je i pitanje efekata dekriminalizacije klevete na ostvarenje prava na slobodu mišljenja i izražavanja. Posebno je adresirano i pitanje nepostojanja adekvatne krivično-pravne zaštite branitelja ljudskih prava i novinara, kao i odsustvo mehanizama koji garantuju efikasno istraživanje i procesuiranje prijetnji i napada na ove kategorije zbog iznijetog stava ili mišljenja, odnosno objavljenog teksta ili vijesti.

Treći panel konferencije bio je posvećen razmatranju nedostataka zakonodavstva o javnim/mirnim okupljanjima u Bosni i Hercegovini koji organima vlasti daju preširok dijapazon ovlašćenja za ograničenje prava na organizovanje mirnih protesta, kao i neadekvatnoj praksi postupanja policije o pitanju zabrane, prekidanja i obustave mirnih okupljanja. Konferencija je organizovana kao dio projekta ,,Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini – CAHR projekat koji se uz finansijsku podršku Evropske komisije realizuje na prostoru Bosne i Hercegovine od januara 2021. godine do decembra 2022. godine.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL CONFERENCE ON THE STATE OF HUMAN RIGHTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

The International Scientific-Professional Conference entitled “The State of Human Rights in Bosnia and Herzegovina“ was held on 20 May 2022, at the ibis Styles Sarajevo Hotel, organized by the Faculty of Law of the University of Business Engineering and Management and the Association for Democratic Initiatives Sarajevo, with the financial support of the European Commission.

The main aim of the conference was to assess the human rights situation in Bosnia and Herzegovina through a dialogue between representatives of civil society organizations and institutions, and with the support of the academic community, from an expert point of view, as well as to present and analyze examples of bad and good practice in protection policy of human rights from other countries, and the case law of the European Court of Human Rights.

The presentation of papers at the conference took place in three thematic units: the right to freedom of movement, the right to freedom of opinion and expression and the right to freedom of peaceful assembly and association. The conference was attended by 60 representatives of government bodies, academic communities and civil society organizations in Bosnia and Herzegovina, as well as 14 presenters, that is, scientists, practitioners and students dealing with human rights. The works of local authors, authors from the surrounding countries as well as Scandinavia were presented.

The first panel, which dealt with the right to freedom of movement, pointed out the violations of this right during the COVID-19 pandemic, as well as the problem of exercising this right of persons with special needs and migrants. Special attention is paid to the absence of adequate misdemeanor and criminal protection of the right to freedom of movement in Bosnia and Herzegovina, as well as the issue of restrictions on freedom of movement due to the expressed opinion, which is offensive, and which seeks to initiate a discussion on issues of public interest.

The second panel of the conference addressed issues of poor wording of misdemeanor and criminal law provisions of domestic legislation that stifle freedom of speech, or that serve or may serve to persecute those who publicly express critical attitudes and opinions directed at politicians and holders of public office. In this regard, the issue of the effects of decriminalization of defamation on the exercise of the right to freedom of opinion and expression was also discussed.

The issue of non-existence of adequate criminal-legal protection of human rights defenders and journalists was especially addressed, as well as the absence of mechanisms that guarantee efficient investigation and processing of threats and attacks on these categories due to expressed opinion or published text or news.

The third panel of the conference focused on the shortcomings of the legislation on public/peaceful assemblies in Bosnia and Herzegovina, which gives the authorities too wide a range of powers to restrict the right to organize peaceful protests, as well as inadequate police practices to ban, disrupt and suspend peaceful assembly.

The conference was organized as part of the project “Contribution of the Academic Community to the Protection of Human Rights in Bosnia and Herzegovina ‒ CAHR project“ which is implemented with the financial support of the European Commission in Bosnia and Herzegovina from January 2021 to December 2022.

Leave a Reply