ODBRANA MASTER RADA, AMRA DADANOVIĆ

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta PIM  održana je javna odbrana završnog master rada kandidatkinje Amre Dadanović.

Tema njenog master rada bila je „Prava žena u dokumentima UN – politička i građanska“.

U sastavu komisije bili su:

1. prof. dr Jasna Bogdanović Čurić, predsjednik;

2. doc. dr Elvir Ibeljić, mentor;

3. prof. dr Zdravko Marjanović, član;

4. Dijana Mitrović, zapisničar

Komisija je sa zadovolјstvom konstatovala da je diplomski rad po svom obimu, kvalitetu i jasnom stilu pisanja zadovoljio sve kriterije koje jedan akdemski rad treba da ispuni, čime je Amra Dadanović zasluženo stekla zvanje master psihologije Univerziteta PIM.

Mentor, doc. dr Elvir Ibeljić istakao je sljedeće:

“Maloljetničko prestupništvo zahtjeva valjano epidemiološko istraživanje, valjanu genezu nastajanja i etiologiju sagledavanja posljedica i ozbiljnu društvenu akciju usmjerenu ka prevenciji i suzbijanju maloljetničkog prestupništva, kao i zaštitu, resocijalizaciju, rehabilitaciju i liječenje oštećenih. Osnovni princip u reagovanju prema djeci i omladini su odgovornosti, dosljednost, istinitost i humanost. Stoga,ovaj rad se nameće kao praktično iskustvo za uspješnu prevenciju promjena u ponašanja djece i mladih, koja je izrazito složena i simptomatična, i primjenu u naučno-nastavnoj teoriji i praksi.”

Kandidatkinja je uputila zahvalnost članovima Komisije i osoblju Univerziteta PIM:

“Ovim putem želim da uputim zahvalnost svim profesorima Univerziteta PIM koji su mi nesebično pružali znanje tokom studija, te članovima Komisije, zapisničaru i osoblju Univerziteta PIM koji su mi omogućili da uspješno odbranim svoj master rad i time steknem zvanje master psihologije.

Izuzetno sam zadovoljna znanjem koje sam stekla na ovoj visokoškolskoj ustanovi i sigurna sam da ću moći praktično primijeniti u budućoj poslovnoj karijeri.”

Iskrene čestitke našoj studentkinji Amri Dadanović i mentoru doc. dr Elviru Ibeljiću!Leave a Reply