Živimo u eri znanja i novih tehnologija. Obaveza onih koji razmišljaju o budućnosti mladih, ali i budućnosti države u kojoj posluju i žive, jeste podsticanje upravo znanja i tehnologija, koje pomažu da to zanje bude konkurentno na tržištu. Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment je upravo osnivanjem Fakulteta računarskih nauka dokazao da svoju društvenu odgovornost pokazuje na najhumaniji i najkorisniji način: omogućavanjem  mladim generacijama sticanje znanja koja će im omogućiti da budu konkurentni na tržištu rada, ali i da zahvaljući tim znanjima mogu stvarati bolji poslovni i naučno istraživački ambijent u cjelini.

Znanje je jedina dugoročno održiva konkurentka prednost, to je naučna istina, pa nam je jasno zašto je važno i korisno unapređivati znanje te zašto računarske nauke predstavljaju veoma važnu kariku novog društvenog poretka. Sektor informacionih tehnologija godinama predstavlja najbrže rastuću industrijsku granu, bazu nove eknomije te osnovni alat svih istraživanja.

Uvažavajući sve ovo, te kontinuiranim praćenjem trendova u nauci i praksi, nastao je Fakultet računarskih nauka. Nastavni sadržaji i programi odraz su ososobljavanja i obrazovanja kadrova za nove izazove tržišta i za novo vrijeme.  Nastavni planovi i programi su koncipirani tako da stvaraju kadrove osposobljene za siguran ulazak na tržište rada, ali i za bavljenje naučno istraživačkim radom. Pored toga, nastavni planovi i programi omogućavaju konkurentnost na tržištu rada kod nas i bilo gdje u svijetu.

Na Fakultetu računarskih nauka nastavni proces je  kreiran na način da bazu čini učenje najsavremnijih teorijskih dostignuća, kako bi studenti vladali pojmovima i teorijama, ali koje su uvijek u funkciji aplikativnog znanja, jer primjena znanja jeste osnovni zadatak nastavnog procesa ovog fakulteta. Osnovna ideja vodilja jeste da teorija ima smisla, samo ako doprinosi da praksa bude bolja. Ovim se rukovode nastavnici u osmišljavanju i nastavnih planova i programa ali i u izvođenju natavnog procesa.

Dobrodošli na Fakultet računarskih nauka Univerzteta za poslovni inženjering i menadžment!

Dekan