Poštovani studenti, profesori, prijatelji i partneri,

pozdravljam Vas u ime zaposlenih na Ekonomskom fakultetu Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci. Kao dekan Ekonomskog fakulteta sa tradicijom dugom 20 godina u obrazovanju budućih diplomiranih ekonomista, želim da Vas upoznam sa prednostima studiranja na našem Fakultetu. Ekonomski fakultet pruža osnovu za profesionalnu osposobljenost za rad u raznim vladinim institucijama, privatnim i nevladinim organizacijama, institucijama kulture i obrazovanja. Veliki broj svršenih studenata Ekonomskog fakulteta aktivno participira i upravlja ekonomskim i političkim tokovima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, pokazujući tako da ova visokoškolska institucija nudi znanja i vještine upotrebljive u praksi. Ekonomski fakultet ima potreban broj profesionalno osposobljenog administrativnog i tehničkog osoblja (služba za nastavu i rad sa studentima; biblioteka i naučna dokumentacija; služba za finansijsko-računovodstvene poslove itd.).

Misija Ekonomskog fakulteta Univerziteta PIM je da pripremi univerzitetski kvalifikovane ekonomiste, ekonomske diplomate, menadžere i poslovne marketare za buduću karijeru, tokom koje će biti sposobni da, kao lideri u organizacijama, svojom individualnošću u timskom radu, snagom kumuliranog teorijskog i praktičnog znanja, uz senzitivnost i razumijevanje bližeg i šireg okruženja, daju izuzetan i trajan doprinos razvoju savremenog društva. Vizija Ekonomskog fakulteta je obezbjediti najviše pozicije među istovrsnim institucijama u Bosni i Hercegovini i regionu i postati prepoznatljiv centar visokog kvaliteta u obrazovanju, istraživanjima i pružanju stručnih konsultantskih usluga u oblasti ekonomije, poslovne ekonomije, ekonomske diplomatije, menadžmenta i marketinga. U realizaciji ove vizije, Fakultet će kreirati takav sistem obezbjeđenja kvaliteta, koji će garantovati efektivan monitoring postojećih i razvoj novih studijskih programa, uz stalno unapređenje i implementaciju novih metoda i sredstava u obrazovanju. Angažman našeg nastavnog osoblja na brojnim međunarodnim projektima i saradnja sa srodnim instutucijama u regiji i EU je dodatni pokazatelj naše otvorenosti prema okruženju i opredijeljenosti za usavršavanje naučno-istraživačke i praktično-ekonomske djelatnosti, odgovarajući zahtjevima poslodavaca. Kroz organizovanje dodiplomskog (I ciklus), master (II ciklus) i doktorskog studija (III ciklus) iz oblasti ekonomije, Ekonomski fakultet se opredijelio za njegovanje dosadašnje tradicije visokog obrazovanja i kontinuirano inoviranje i osavremenjavanje studijskih programa i sadržaja koje nudimo.

Iskustva naših svršenih studenata koji rade u zemlji i inostranstvu pokazala su da nema poteškoća prilikom priznavanja diploma Ekonomskog fakulteta, odnosno Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci. Budući da je tržište rada Evropske unije izuzetno veliko, ono osim znanja stečenih tokom školovanja zahtijeva i druge vještine koje studente čine kompetentnim. Ekonomski fakultet putem svojih programa osnažuje studente da se usavršavaju i van redovnog obrazovanja kako bi mogli iskoristiti priliku koja im se nudi u Bosni i Hercegovini i u Evropskoj uniji.

Ponosni smo na rezultate koje naši studenti ostvaruju, kako u toku studija, tako i u kasnijem profesionalnom angažmanu. Individualni rad i posvećenost studentu, cjeloživotno obrazovanje i njegovanje principa vladavine znanja naše su vodilje pri osmišljavanju i realizaciji novih nastavnih sadržaja. Fleksibilnost, inovativnost i okrenutost ka tržištu rada su naše prednosti koje vam garantuju uspjeh u akademskom i profesionalnom životu.

Poštovani budući studenti i studentkinje, ako ste zainteresovani za izazove koji u današnjem svijetu dolaze iz oblasti makro i mikro ekonomije, marketinga, menadžmenta ili ekonomske diplomatije i želite razmijeniti znanja sa ekspertima koji oblikuju ekonomske odnose i javno mnijenje u Republici Srpskoj i BiH, onda je Ekonomski fakultet Univerziteta PIM u Banjaluci pravi izbor za nastavak vašeg školovanja.

Dekan ekonomskog fakulteta

Prof. dr Nikola Vojvodić

Leave a Reply