Nakon završenih akademskih studija prvog ciklusa, studenti stiču zvanje diplomiranog pravnika 240 ECTS bodova, a završetkom akademskih studija drugog ciklusa studenti stiču zvanje master prava 300 ECTS bodova.