U savremenom društvu i civilizaciji potrebe za psiholozima su sve izraženije. U preduzećima, klinikama i zdravstvenim ustanovama, sigurnosnim kućama i savjetovalištima veoma je malo zaposlenih psihologa. U vaspitno-obrazovnim institucijama (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, domovi učenika i internati) imaju veoma mali broj zaposlenih psihologa.

Upoznajte se sa psihološkom naukom, naučite osnovne principe psihičkog razvoja i načine kognitivnog funkcionisanja, te razumjevanje ponašanja pojedinca i grupa, ovladajte osnovnim metodološkim postupcima u psihološkim istraživanjima i statističkim metodama.

Na Filozofskom fakultetu PIM univerziteta izvode se studijski program Psihologija u trajanju od 4 godine (240 ECTS) na prvom ciklusu studija i studijski program Andragogija u trajanju od 3 godine (180 ECTS) na prvom ciklusus studija.

Psihologija

Psihologija je jedna od najsloženijih društvenih nauka. Njena složenost determinisana je suptilnosti predmeta proučavanja i specifičnosti naučne metodologije kojom se istražuju psihički procesi. Isto tako, praktična primjena otkrivenih psiholoških saznanja zahtijeva visokoškolovani kada. Školovanje psihologa moguće je na dobro organizovanim studijama na kojima se studenti upoznaju sa savremenim saznanjima iz fundamentalnih psiholoških disciplona, posebnih psihologija, te metodologije istraživanja psiholoških fenomena.

U savremenom društvu i civilizaciji potrebe za psiholozima su sve izraženije. Te potrebe su još prisutnije u zemljama tranzicije i konfliktnim društvima. Bosanskohercegovačko društvo u poslijeratnom periodu prolazi kroz veoma složene i protivrječne procese. Veći dio populacije prošao je kroz ratna trazaranja, pa čak i na predškolskoj i školskoj populaciji.

U privrednim i drugim preduzećima, klinikama i zdravstvenim ustanovama, sigurnosnim kućama i savjetovalištima veoma je malo zaposlenih psihologa.

Menadžment preduzća se malo ili skoro nikako ne bavi ličnim problemima radnika. U preduzećima i drugim institucijama postavlja se i razvija marketing bez zasnivanja na psihološkim saznanjima. U vaspitno-obrazovnim institucijama (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, domovi učenika i internati) imaju veoma mali broj zaposlenih psihologa.

Za studije psihologije postoji veoma veliko interesovanje mladih, izražene društvene potrebe, ali i realne mogućnosti visokoškolskih institucija za školovanje psihologa.

Studenti sa završenim prvim ciklusom studija (četiri godine sa 240 ECTS kredita) mogu u timovima i samostalno obavljati poslove u psihološkoj djelatnosti.

Studijski program psihologije zasnovan je na:

  • Bolonjskoj deklaraciji
  • Zakonu o visokom obrazovanju
  • Aktuelnim preporukama Evropskog saveza društva psihologa , koje okuplja psihologe iz 34 evropske zemlje, za uspostavljanje jedinstvenog okvira za obrazovanje psihologa ( EUROPSY licenca)
  • Strategiji razvoja obrazovanja u Republici Srpskoj.

Andragogija

Andragogija je nauka koja proučava mogućnosti, probleme, metode i tehnike sistematskog obrazovanja i vaspitanja odraslih. Zasnovana je na filozofiji doživotnog učenja, koja ne podrazumijeva doživotno formalno obrazovanje u školi, već kontinuirano učenje i usavršavanje. Naravno, andragogija ne isključuje formalno (visokoškolsko) obrazovanje. Naprotiv, ona objedinjuje sva 3 obrazovna puta: formalni (školovanje), neformalni (kursevi, seminari, obuke i sl.) i informalni (čitanje knjiga, gledanje tv emisija, čitanje novina, surfanje po internetu i sl). Objedinjavanje sva 3 obrazovna puta je neophodno sa stanovišta savremenog društva kojeg karakterišu brze promjene. U prijevodu, da bi smo opstali u savremenom društvu, neophodno je da budemo u toku sa novim informacijama, znanjima, dostignućima koja se stalno mijenjaju. Upravo u tome je suština andragogije-u doživotnom učenju. Bazu stičemo u formalnom obrazovanju (školovanjem), a nadogradnju čine pomenuti neformalni i informalni vid obrazovanja. Kontinuirano obrazovaanje i učenje nije važno samo sa aspekta zapošljivosti, već i sa aspekta uspešnog obavljanja svojih društvenih i porodičnih uloga.

Andragogija pripada naučnom polju pedagoških nauka i naučnoj oblasti društvenih nauka.

Diplomirani andragog je osposobljen za planiranje, organizaciju i realizaciju svih oblika obrazovanja odraslih:

  • opšte i stručno obrazovanje i usavršavanje odraslih,
  • dokvalifikacija i prekvalifikacija odraslih,
  • obrazovanje za kulturnu djelatnost,
  • društveno obrazovanje,
  • penološko-zatvorsko prevaspitavanje,
  • vojna andragogija, i drugo.

Diplomirani andragozi se zapošljavaju u obrazovnim, kulturnim, privrednim institucijama, ustanovama za prevaspitavanje, sferi unutrašnjih poslova, ustanovama za socijalni rad i drugim djelatnostima. Donošenjem Zakona o obrazovanju odraslih u martu 2009. godine Republika Srpska je ovom pozivu dala izuzetni značaj i potstakla primjenu stečenih znanja u obrazovnoj praksi.

Leave a Reply

Close Menu